وب سایت studienplattform.at مرجعی کامل در ارتباط با رشته های تحصیلی و دانشگاهی کشوز اتریش در اختیار شما قرار می دهد

فهرست رشته‌های تحصیلی‌

دانشگاه‌های اتریش

دانشگاه‌های هنر

دانشگاه‌های علمی‌ - کاربردی (فنی‌ -حرفه ای FH)

همچنین شما می توانید از وب سایت http://www.studyguide.at  برای پیدا کردن اطلاعات استفاده کنید