بر حسب تجربه در چندین سال ﻣﺪارﮐﯽ هستند  ﮐﻪ هﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﺼﻴﻞ و زﻧﺪﮔﯽ در اﺗﺮﻳﺶ (البته در درازﻣﺪت و ﺑﻤﺮور زمان) ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﺧﻮاهد داﺷﺖ
بهتر است قبل از اومدن به اتریش اونها رو تکمیل کنید و به همراه داشته باشید

1. رﻳﺰﻧﻤﺮات ﺳﻪ ﻳﺎ ۴ ﺳﺎل ﺁﺧﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن و اﺻﻞ دﻳﭙﻠﻢ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
2. ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺪارﮎ داﻧﺸﮕﺎهﯽ (رﻳﺰﻧﻤﺮات، ﺳﻴﻼﺑﺲ واﺣﺪهﺎﯼ ﭘﺎس ﺷﺪﻩ، ﻣﺪرﮎ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ هﻤﻪ
ﻣﻘﺎﻃﻊ)
3. ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻐﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ
4. هﺮ ﻧﻮع ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ، اﻧﺘﺸﺎر و اﺧﺘﺮاع در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ
5. ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ،ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ، ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ
6. ﺳﻨﻮات ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
7. ﮔﻮاهینامه راﻧﻨﺪﮔﯽ
8. هﺮ ﻧﻮع ﻣﺪارﮎ ﭘﺎﻳﺎن دورﻩﺁﻣﻮزشهﺎﯼ ﻓﻨﯽ و ﻏﻴﺮﻩاز ادارﻩﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﻣﺪارﮎ ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ و ﺗﺴﻠﻂ ﺣﺮﻓﻪ اﯼ ﺑﺰﺑﺎﻧﻬﺎﯼ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ
9. ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺪارﮎ ﺷﺨﺼﯽ هﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان
10. ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪ، ﻃﻼﻗﻨﺎﻣﻪ، ﺗﻌﻬﺪات ﺣﻘﻮﻗﯽ، اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ

ﺗﺬﮐﺮ ﻻزم و ﺿﺮورﯼ:
هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪارﮎ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ، ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ در داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ادارات دوﻟﺘﯽ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﺊ ﺳﻔﺎرت اﺗﺮﻳﺶ در اﻳﺮان رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.