MELDEZETTEL   برگه مسکن
BANKKONTO    حساب بانکی

MELDUNG DER FORTSETZUNG DES STUDIUMS  ثبت نام
KRANKENVERSICHERUNG FÜR STUDENTEN  بیمه درمانی دانشجویی
STUDENTENVISUM  دریافت اقامت یکساله دانشجویی

1. MELDEZETTEL

اولین اقدام مهم ، پس از ورود به اتریش معرفی کردن خود به شهرداری منطقه و دریافت برگه مسکن است.
برگ امضا شده توسط شهرداری، یکی از مهمترین مدارک لازم در اتریش است که هر فرد باید، طبق قانون، تا ۳ روز پس از ورود اطلاعات آدرس محل سکونتش را ، با پرکردن یک فرم مخصوص، که باید به امضا و تایید صاحبخانه, یا مدیریت خوابگاه دانشجویی رسیده باشد، به شهرداری MAGISTRAT اعلام کند.
افرادی که پس از ورود، به طور موقت در منزل دوستان یا آشنایان خود زندگی میکنند نیاز به امضاء صاحبخانه و در اغلب موارد کپی قرارداد خانه دارند.


2. MELDUNG DER FORTSETZUNG DES STUDIUMS

دومین اقدام مراجعه به دانشگا و ثبت نام است. که با در دست داشتن پذیرش ، یک قطعه عکس، گذرنامه و برگه مسکن انجام میشود.
دانشجویانی که آشنایی کافی به زبان آلمانی ندارند به صورت غیر رسمی ثبت نام میشوند تا دوره زبان و احتمالا دروس تکمیلی دیگر را سپری کنند.

 

3. (STUDENTEN-KONTO)

BANKKONTO قدم بعدی باز کردن یک حساب بانکی دانشجویی در یکی از شعب بانکهای مختلف اتریش است.


4.KRANKENVERSICHERUNG FÜR STUDENTEN

پس از ثبت نام در کلاس زبان, با در دست داشتن برگه گواهی ثبت نام کلاس زبان, گواهی ثبت نام در دانشگاه, گواهی محل سکونت و در دست داشتن کارت بانکی , دانشجو باید به اداره بیمه مرکزی مراجعه کرده و درخواست بیمه دانشجویی بدهد.

 

5. STUDENTENVISUM

اقدام بعدی گرفتن کارت اقامت یکساله دانشجویی است.
دریافت این کارت منوط به داشتن ثبت نام دانشگاه, ثبت نام کلاس زبان برای دانشجویان غیر رسمی , برگه محل سکونت، گواهی بیمه معتبر دانشجویی و برگه تایید موجودی کافی در حساب بانکی است.

تذکر مهم:
در طول مدت اقامت اولیه و در تمام مراحل بالا , تنها کارت شناسایی معتبر و قابل قبول کلیه ادارات, همراه داشتن گذرنامه ایرانی است.