تحصیل در اتریش

ﻣﺪارک مورد نیاز اﻳﺮاﻧیان ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﺼﻴﻞ و زﻧﺪﮔﯽ در اﺗﺮﻳﺶ

بر حسب تجربه در چندین سال ﻣﺪارﮐﯽ هستند  ﮐﻪ هﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﺼﻴﻞ و زﻧﺪﮔﯽ در اﺗﺮﻳﺶ (البته در درازﻣﺪت و ﺑﻤﺮور زمان) ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﺧﻮاهد داﺷﺖ
بهتر است قبل از اومدن به اتریش اونها رو تکمیل کنید و به همراه داشته باشید

ادامه مطلب...